nibor

Nibor – Få innsikt om den viktigste renten i Norge

18.10.21

3 måneders Nibor er den viktigste rentesatsen i Norge og dukker stadig opp i nyhetsbildet. Men hva er egentlig Nibor? Renteradar forklarer deg hva rentesatsen er og hva den har å si for deg som bankkunde.

Hva er Nibor?

Nibor-renten står for Norwegian InterBank Offered Rate og er den viktigste norske pengemarkedsrenten. Nibor en referanserente som fastsettes daglig og benyttes som utgangspunkt i låneavtaler og andre finansielle kontrakter. Lån og finansielle kontrakter for mangfoldige billioner (ja, tusenvis av milliarder) benytter referanserenten for å fastsette den løpende rentesatsen.

Nibor er en interbank rente

Nibor er referanse for hva pengemarkedsrenten er mellom bankene. Kort forklart er det en kalkulert rente og et estimat på hva norske banker er villige til å låne hverandre penger for uten sikkerhet i en gitt periode. 3 måneders Nibor, som er den mest benyttede referanserenten, skal indikere hvilken rente en bank vil ta betalt for å låne ut norske kroner i 3 måneder til annen kredittverdig bank.

I praksis låner sjelden bankene penger til hverandre for lengre løpetider uten sikkerhet for lånet. Nibor er derfor mer et godt estimat basert på hva bankene låner USD og EUR på i markedet fra andre internasjonale finansielle aktører, for så bytte til seg NOK i valutaswap-markedet.

Er Nibor en risikofri rente?

Nibor blir ofte regnet som markedets risikofrie rente. Det er nesten riktig, men referanserenten skal reflektere risikoen knyttet til å låne penger til kredittverdig bank for en gitt periode. Den er derfor noe høyere enn styringsrenten fra Norges Bank siden den har et risikopåslag i forhold til innskuddsrenten i sentralbanken.

I normale tider, uten forventninger til snarlig renteendring, ligger derfor 3 mnd Nibor rundt 0.25 %-poeng over styringsrenten som fungerer som et rentegulv for markedet.

Hvordan fastsettes Nibor?

Oslo Børs gjør selve kalkuleringen og publiseringen av referanserenten. Datagrunnlaget baserer seg på informasjon fra hovedsakelig seks banker. Disse bankene melder daglig inn et anslag på hvilken rente de vil kreve for et usikret lån. Disse bankene er:

Den høyeste og laveste kvoteringen strykes og deretter tar man gjennomsnittet av de fire gjenværende kvoteringene.

Se hva du kan spare på boliglånet på Renteradar.no

Renteradar.no_Få oversikt

3 mnd Nibor – Utvikling

I grafen under viser vi utviklingen er 3 mnd Nibor som har ligget rekordlav siden midten av 2020 etter at Norges Bank kuttet styrigsrenten til null i forbindelse med Korona-krisen. I den siste tiden har renten økt gradvis i påvente av renteøkninger fra Norges Bank.

Hvorfor svinger renten?

Det er flere faktorer som påvirker pengemarkedsrentens svingninger. Nibor er konstruert som en valutaswaprente. Dette betyr at banker tar utgangspunkt i en USD-rente (og/eller EUR-rente) og prisen på en valutaswap til NOK. Deretter utledes det en kronerente som blir kvotert inn til Oslo Børs.

Kort fortalt betyr dette at norske renter til stor grad påvirkes direkte av utenlandske forhold. Prisen for bankene å låne USD og EUR i for eksempel 3 måneder påvirker også norske renter.

Tilgangen til og etterspørselen etter NOK i markedet påvirker også Nibor. I perioder kan det være at mange banker trenger å låne NOK i valutaswap-markedet. Da øker NOK-renten i markedet som igjen påvirker Nibor.

Hvordan påvirker Nibor din boliglånsrente?

Bankene finansierer boliglån gjennom tre kilder:

  • Innskudd fra privatkunder og bedrifter
  • Markedsfinansiering: Utstedelse av obligasjoner i markedet
  • Bankens egenkapital: Bankene er pålagt av myndighetene å finansiere en liten andel av boliglånene med sin egenkapital
nibor

Markedsfinansiering – Obligasjoner med fortrinnsrett

Markedsfinansieringen utgjør en betydelig andel av bankenes boliglånsfinansieringen. Boliglån med belåningsgrad under 75 % blir lagt i et eget boligkredittselskap. Dette selskapet utsteder såkalte obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) som kjøpes av finansielle investorer. Renten banken betaler for denne finansieringen er 3 mnd Nibor + x % kredittmargin.

Renten bankene betaler for markedsfinansieringen er utgangspunktet for prisingen av boliglån. Endrer 3 mnd Nibor seg, vil også bankene vurdere å endre boliglånsrenten mot kundene.

Det er tre hovedfaktorer som påvirker bankens rentesetting på boliglån:

  • Prisen på markedsfinansieringen som altså består av 3 mnd Nibor + kredittmarginen investorene forlanger
  • Bankenes administrative kostnader knyttet til å gi boliglån og følge opp kunden underveis. Her er det stor forskjell på for eksempel digital banker med selvbetjente kunder og mindre sparebanker som har mer manuell og personlig oppfølging av kundene.
  • Bankenes egenkapitalkrav og risiko for tap: Bankens investorer forventer en avkastning på egenkapitalen i selskapet og risikoen de tar. Når bankene yter et boliglån må det settes av noe egenkapital for hvert lån for å dekke risiko for at kunden ikke gjør opp for seg og påfører banken et kreditt-tap.

I tillegg ønsker ofte bankene å tjene så mye som mulig på boliglånene og priser ofte enkelte kunder høyere for å tjene mer.

nibor
Kilde: Renteradar Analytics

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva er Nibor?

Det er en referanserente som settes daglig av et utvalg banker. Referanserenten skal reflektere kostnaden for en kredittverdig bank å låne penger for en gitt periode av en annen finansiell aktør.

Hvordan beregnes Nibor?

Det er Oslo Børs som kalkulerer renten. Seks banker innrapporterer daglig kvoteringer for ulike perioder. Den høyeste og laveste kvoteringen strykes og man tar gjennomsnittet av de fire gjenværende kvoteringene.

Hva har Nibor-renten å si for meg med boliglån?

En stor andel av norske boliglån er finansiert gjennom at banker utsteder obligasjonslån i markedet. For pengene bankene låner betaler de 3 mnd Nibor + en kredittmargin. Stiger innlånsrenten mye vil bankene vurdere å heve sine boliglånsrenter.