DNB inngang

DNB tjener rekordmye på boliglånet ditt

22.10.20

DNB rapporterte i dag sterk inntjening for tredje kvartal godt hjulpet av høye marginer på boliglån. Renteradar.no har sett nærmere på hvor mye DNB tjener på ditt boliglån.

Sammen med kvartalsrapporten rapporterer DNB en «Factbook» som mer i detalj viser hvordan banken tjener pengene sine. Tabellen nedenfor viser hvor høy margin DNB har hatt på boliglån som ligger i DNB Boligkreditt hvert kvartal.

DNB_boliglånsmarginer_3Q20

Tidligere kvartaler har marginene på boliglån i snitt vært 0.65 %-poeng over innlånskostnaden i markedet. Dette kvartalet spretter DNB sin margin opp til 0.89 %-poeng.

Det samme bildet ser vi for utlånsmarginene som er rapportert på privatkunder for hele banken. Boliglån utgjør en stor andel av utlånene til privatkunder. Tabellen under viser at renteinntektene på utlån har økt gjennom Corona-krisen.

Bankenes innlånskostnad i markedet har falt kraftig

Marginen beregnes ut i fra bankens innlånskostnad i de finansielle markedene. DNB Boligkreditt utsteder obligasjoner (gjeldspapirer) med sikkerhet i boliglånene.

Den såkalte kredittmarginen som DNB måtte betale i våres gikk opp på grunn av usikkerheten med Corona, men nå har kostnaden falt igjen. Det gjør at DNB (og de andre bankene) har god inntjening på boliglån. De lavere innlånskostnadene de siste månedene har mao. ikke kommet kundene til gode.

DNB kunder kan spare mye på å flytte boliglånet

Noen banker har redusert prisene kraftig på boliglån den siste tiden som følge av fallet i markedsrentene. Nybygger.no gikk kraftig til verks for to uker siden med rentetilbud helt ned mot 1.1 %.

Nesten 1 000 DNB kunder har brukt Renteradar.no den siste uken. 90 % av disse brukerne kan spare på å flytte boliglånet til en annen bank. I snitt kunne disse brukerne spare 0.35 %-poeng på renten. På et boliglån på NOK 3 millioner betyr det over 10 00 kroner i året.

De eldste brukerne har som vanlig mest å spare på å bytte bank.

Så mye kan våre brukere (DNB kunder) i snitt spare i året på bytte til banken med best tilbud:

Boliglånsmarginene har økt kraftig under Corona-krisen

Grafen under viser utviklingen i DNB sine marginer på boliglån basert på Renteradar.no sine data.

Lavere marginer på kundeinnskudd

De totale renteinntektene til DNB har falt noe dette kvartalet. Det skyldes at bankene nå tjener mindre på innskuddene fra kunder. Med en styringsrente fra Norges Bank på null er det ikke lenger så mye tjene for bankene på lønnskontoer med null rente. De kan jo ikke sette negative renter og tør ikke å øke gebyrene.

Kostnadene blir derfor i stor grad lempet over på lånekundene som ikke får like stor glede av rentekuttet til Norges Bank som de kanskje hadde fortjent.

Ikke økte tap på boliglån

Boliglånene som ligger i DNB Boligkreditt er de mest sikre boliglånene. Belåningsgraden på disse lånene kan maksimalt være 75 %. Det betyr at risikoen for kreditt-tap på denne låneporteføljen er svært lav. Tapsavsetningene for denne porteføljen var for tredje kvartal 0.01 %, altså tilnærmet null.

Det er derfor som skulle tilsi en at bankene må ta seg bedre betalt for boliglån på grunn av økt risiko. Stimuleringspakkene fra Staten og det rekordlave rentenivået sørger for at kundene fortsatt gjør opp for seg.