Bilde av Mohammad Danish fra Pexels

Dokumentavgift ved kjøp av bolig

05.08.21

Renteradar.no har sett nærmere på dokumentavgift. Dette er en avgift som skal betales ved tinglysing av et dokument som overfører fast eiendom. Med andre ord må man betale dokumentavgift når man kjøper bolig. I enkelte situasjoner kan man slippe å betale denne avgiften, og disse beskriver vi nedenfor. Dokumentavgiften er på 2,5% av eiendommens salgsverdi på tinglysingstidspunktet.

Hvem betaler dokumentavgift

Som hovedregel skal alle som tinglyser et dokument for å overføre grunnbokshjemmelen til fast eiendom betale dokumentavgift. Plikten til å betale utgiften utløses ved tinglysing. Det har ikke noe å si hvem som er den formelle eieren av eiendommen, ettersom det er tinglysingen som utløser avgiften.

Det er fritt frem etter avtale om det er selger eller kjøper som skal betale dokumentavgiften. Likevel er vanlig praksis at kjøper av en bolig betaler dokumentavgiften og kostnadene ved tinglysning.

Du bør likevel merke deg at det er megler som sørger for at dokumentavgift og tinglysingsavgift blir betalt. Kjøper betaler inn på en konto til eiendomsmegler, som igjen sørger for at dokumentavgiften og tinglysingsavgiften blir betalt. I praksis er det altså lagt opp til at kjøper dekker disse kostnadene.

Fritak fra dokumentavgift

Det er flere grunner som gjør at man kan slippe, eller få delvis mindre beløp å betale som dokumentavgift. Det oppstår dersom du er lovmessig arvtaker eller ektefelle, eller bygningen på eiendommen er nyoppført. Det er flere ulike faktorer som spiller inn på om du kan få fritak fra dokumentavgiften. Noen av de er:

  • Ektefeller
  • Parforhold
  • Dødsfall
  • Felles bolig
  • Andelseiere
dokumentavgift

Ektefeller og dokumentavgift

Noen av de viktigste fritakene er parforhold, samlivsbrudd og dødsfall. Tinglysning av skjøte som overfører eiendom mellom ektefeller, får fritak fra dokumentavgiften. Dette gjelder både ved særeie og eiendom som er eid sammen.

Andelseiere

Rundt 20 % av norske boligeiere bor i et borettslag. Andeler i borettslag kan fritt omsettes uten dokumentavgift. Dette fritaket omfatter alle overføringer og endringer i eierforhold. Årsaken til dette er at andeler i borettslag ikke regnes som fast eiendom. Forskjellen på andelsbolig og selveierleilighet finner du her.

Ved oppløsning av sameier er det gitt fritak for dokumentavgift. Dersom overføring av skjøtet medfører en endring i verdiene mellom sameierne, skal det betales dokumentavgift for den ekstra delen som sameier får.

Felles bolig

Ved samlivsbrudd er det fritak for dokumentavgift ved overføring av felles bolig. Dette krever derimot at samboerne har hatt felles folkeregistrert adresse i minst to år, at de har eller venter barn, eller har hatt felles barn tidligere. Overfører samboere fast eiendom i løpet av samlivet, må det betales full dokumentavgift på vanlig måte.

Dødsfall

Ved dødsfall og overføring av eiendom, belastes ikke avgiften når eiendommen overføres til arvtakere. Dette gjelder også ved utdeling

Søknad om fritak fra dokumentavgift

Det er Kartverket som krever inn dokumentavgiften og som i første instans og behandler saker om dokumentavgift. Skatteetaten håndterer søknader om dispensasjon, altså fritak, fra dokumentavgiften. Er du heller ikke fornøyd med svaret til Skattetaten kan du klage videre til Skattedirektoratet.

Dokumentavgiften er en omfattende sum

Dokumentavgiften er i praksis en skatt ved boligkjøp. Avgiften er langt større enn de reelle kostnadene for Kartverket og Staten knyttet til omsetning av bolig. Det er viktig at du tar dokumentavgiften med i beregningen når du skal regne på hvor mye du kan låne og kjøpe bolig for.

Staten tjener mer på at vi flytter

Fra 4. kvartal i 2020 til 1. kvartal i 2021 økte prisen på brukte boliger med 3,4 prosent. Dette fører også til at dokumentavgiften på 2,5 prosent av boligens salgssum øker. Dette gir staten høyere inntekter. I 2020 beregnet staten å tjene 10,8 milliarder på dokumentavgift. I 2020 ville flere partier på Stortinget fjerne dokumentavgiften vi betaler når vi flytter. Dette skjedde ikke, inntekten er for verdifull.

Arv

Som beskrevet over belastes ikke dokumentavgiften når eiendommen overføres til arvtakere. Ved forskudd på arv, dannes det ikke grunnlag for fritak fra dokumentavgiften fordi dette anses som en «gave». Derimot er det fritak når arvelovens allminnelige regler blir fulgt. Dette vil si når noen dør, og arvtakere får sin andel av arven.

Testamentarv

Hvis du får arv fra et testamente gir det i utgangspunktet ikke fritak for dokumentavgift. Da må du betale full avgift. Unntaket her er dersom arv i form av fast eiendom går til det offentlige, stiftelser eller foreninger. Da slipper man i mange tilfeller å betale dokumentavgift.

Lover og regler

Dokumentavgiftsloven med tilhørende forskrift inneholder bestemmelsene knyttet til dokumentavgift. For en omfattende innføring i temaet kan man se nærmere på avgiftsrundskrivet om dokumentavgift for 2020.

Klage på dokumentavgift

Det kan skje at dokumentavgiften er feilberegnet. Dersom du mener at vedtaket om dokumentavgiften er feil, kan du sende inn en klage til Kartverket. Da sender du inn et brev der du forklarer situasjonen, og viser til hvilken beregning du mener er riktig. Her er det viktig å huske på at du må kunne dokumentere og forklare hvorfor du mener at det har blitt gjort en feil.

FAQ – Kjappe svar på vanlige spørsmål

Kan jeg få fritak fra dokumentavgiften?

Det finnes ulike tilfeller der du kan få fritak fra avgiften, dette er blant annet: ektefeller, parforhold, dødsfall, felles bolig og andelseiere.

Hva er dokumentavgiften for bolig?

Den ligger på 2,5 prosent av eiendommens salgsverdi på tinglysingstidspunketet.

Hva er dokumentavgiften ved arv?

Det blir ikke belastet noen avgift ved overføring av eiendom til arvtakere.

Slipper man dokumentavgift når man kjøper nybygg?

Nei, du slipper ikke hele avgiften. Derimot er summen lavere. Dette er fordi det kun beregnes av tomteverdien på nybygg, ikke av hele kjøpesummen slik som det er for brukte selveierboliger.

Kan jeg klage på dokumentavgiften hvis jeg tror det har skjedd en feil?

Det kan du. Klagen sender du inn til Kartverket. Du må kunne forklare og dokumentere hva du mener som har blitt gjort feil.